Уведомление за дялово участие от „Софарма“ АД за сделка-придобиване на акции от капитала на „Софарма имоти“ АДСИЦ, с която „Софарма“ АД увеличава участието си в капитала на „Софарма имоти“ АДСИЦ над 40% до 40.03%