На основание чл. 100к, ал. 1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че „Софарма имоти“ АДСИЦ ще започне изплащането на дивидента за 2021 год. на 12.07.2022 год., съгласно изготвен от Централен депозитар АД Списък на правоимащите лица към 30.06.2022 год.

Съгласно Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща: чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки и чрез обслужващата банка на Дружеството – „Райфайзенбанк“ ЕАД, за лицата с лични сметки.

Общата сума, гласувана на Общото събрание на акционерите за разпределяне на  дивидент за 2021 год. е в размер на 3 643 919,12 (три милиона шестстотин четиридесет и три хиляди деветстотин и деветнадесет лева и дванадесет стотинки) лева, определен съгласно изискванията на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация.

Брутният дивидент на една акция е в размер на 0,166 лева.

Размер на дивидент за една акция нето (само за акционери физически лица) – 0.1577 лв.

Брой акции –  21951320; Номинал: 1.00 лв.

ISIN код: BG1100031068

Изтеглете документа