Новини


Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014

На основание чл. 100т от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на 26.08.2022 г. е получено Уведомление до Съвета на директорите на „Софарма Имоти“ АДСИЦ от „Софарма“ АД, ЕИК 831902088, по чл. 37, ал. 1 от Наредба № 13 на Комисия за финансов надзор за търгово предлагане за...

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014

На основание чл. 17, т. 1 от Регламент (ЕС) 596/2014 г. Ви уведомяваме, че „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ подписа договор за наем на недвижими имоти с наемател „СОФАРМА“ АД на 01.08.2022 г., съгласно решение по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК на Общото събрание на акционерите,...

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014

На основание чл. 100т от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на 29.07.2022 г. е получено уведомление по чл. 153, ал. 1  и чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК до Съвета на директорите на „Софарма Имоти“ АДСИЦ от „Софарма“ АД, ЕИК 831902088, придружено с окончателна версия на търгово...

Търгово предложение – 1 и 2 част и Становище на Съвета на директорите на „Софарма имоти“ АДСИЦ

Търгово предложение по чл. 149, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) от „Софарма“ АД, ЕИК 831902088, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Надежда, ул. „Илиенско шосе“ № 16, като акционер, притежаващ пряко 7,318,665 броя...

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014

На основание чл. 100т от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на 29.07.2022 г. е получено уведомление по чл. 153, ал. 1  и чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК до Съвета на директорите на „Софарма Имоти“ АДСИЦ от „Софарма“ АД, ЕИК 831902088, придружено с окончателна версия на търгово...