Новини


Съобщение по чл.92, ал.2 от ЗППЦК

„Софарма имоти” АДСИЦ  на основание чл.92а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане 462 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и от същия клас акции както...

КФН с Решение № 871-Е от 11.07.2019 г. потвърди проспект за публично предлагане на емисия в размер на 462 000 броя акции

Уведомяваме Ви, че Комисията за финансов надзор с Решение № 871-Е от  11.07.2019 г. потвърди проспект за публично предлагане на емисия в размер на 462 000 /четиристотин шестдесет и две хиляди/ броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право...

Софарма имоти“ АДСИЦ сключи анекс към Договор за банков инвестиционен кредит.

На основание чл.100т, ал.1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на 09.07.2019 г. „Софарма имоти“ АДСИЦ сключи анекс към Договор за банков инвестиционен кредит, сключен на 29.07.2014 г. между „Софарма имоти“ АДСИЦ като кредитополучател и „Банка ДСК“ ЕАД като банка-кредитор, по...

Уведомление за вписване в Търговския регистър

“Софарма имоти” АДСИЦ вписа в Търговския регистър под № 20190620102035 преизбирането на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за нов мандат от 5 години и вписа в Търговския регистър под № 20190620111625  изменения и допълнения в Устава на Дружеството....

Уведомление за увеличаване на капитала

Съветът на директорите на свое заседание от 07.06.2019 год. взе  решение за увеличение на капитала на  „Софарма имоти “ АДСИЦ,  чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК Уведомление Протокол от заседание на Съвета на директорите...