Търговия с вътрешна информация

Уведомлениe от Борис Борисов-Изпълнителен член на СД на „Софарма имоти“ АДСИЦ по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

Уведомлениe от Борис Борисов-Изпълнителен член на СД на „Софарма имоти“ АДСИЦ по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

Уведомлениe от Борис Борисов-Изпълнителен член на СД на „Софарма имоти“ АДСИЦ по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

Уведомлениe от Борис Борисов-Изпълнителен член на СД на „Софарма имоти“ АДСИЦ по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

Уведомлениe от Борис Борисов-Изпълнителен член на СД на „Софарма имоти“ АДСИЦ по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

Уведомление по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 на Регламент (ЕС) № 596/2014

Уведомление за дялово участие от „Софарма“ АД за сделка-придобиване на акции от капитала на „Софарма имоти“ АДСИЦ, с която „Софарма“ АД увеличава участието си в капитала на „Софарма имоти“ АДСИЦ на 35,48%

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Уведомление по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 на Регламент (ЕС) № 596/2014

Уведомление за получено коригирано търгово предложение по чл. 149, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) от „Софарма“ АД, ЕИК 831902088