Уважаеми акционери на „Софарма имоти“ АДСИЦ,

Защитата на личните данни е с особено висок приоритет при управлението на „Софарма имоти“ АДСИЦ.

„Софарма имоти“ АДСИЦ е българско търговско акционерно дружество със специална инвестиционна цел по смисъла на чл. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и публично дружество по смисъла на чл. 110 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Акциите от капитала на дружеството са регистрирани за търговия на българския регулиран пазар – „Българска Фондова Борса – София“ АД. С оглед статута му на публично дружество и съгласно действащото законодателство, книгата на акционерите на дружеството се съставя, поддържа, актуализира и предоставя на дружеството от „Централен депозитар“ АД, чийто статут и функции са уредени в гл. 9 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба № 8 от 12.11.2003г. за Централния депозитар.

С оглед изложеното, по отношение на личните данни на физическите лица – акционери на „Софарма имоти“ АДСИЦ, качеството на администратор имат последното и „Централен депозитар“ АД. „Централен депозитар“ АД,като самостоятелен администратор, прилага собствена политика за защита на личните данни. Целта на настоящето е да запознае акционерите на „Софарма имоти“ АДСИЦ с неговата политика за защита на личните им данни.

Приложимата в тази връзка нормативна уредба включва Търговски закон, Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и актове по прилагането му (в т.ч. Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация и Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар), Закон за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), Закон за Комисията за финансов надзор и актовете по прилагането му (в т.ч. Наредба № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства), Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.

На основание чл. 28, ал. 4 от Наредба № 8 от 12.11.2003 г. Централният депозитар е длъжен да предостави книгата на акционерите на „Софарма имоти“ АДСИЦпо искане на лицето, което го представлява.

 1. Администратор на Вашите лични данни:

„Софарма имоти“ АДСИЦ, ЕИК 175059266

1.1. Адрес (седалище и адрес на управление): гр. София, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, Сграда А, ет. 20;

1.2. Телефонен номер: 02/4250120;

1.3. Адрес на електронна поща (email адрес): office@businesstowers.bg.

 1. Категории Ваши лични данни, които се обработват:

2.1. три (или пълни) имена;

2.2. единен граждански номер/личен номер на чужденец или друг заместващ идентификатор по националното законодателство на лицето;

2.3. адрес;

2.4. икономическа идентичност:

2.4.1. брой притежавани от капитала на дружеството акции, техния процент от общия капитал, право на глас;

2.4.2. полагащ се дивидент;

2.4.3. брой права (по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗППЦК) и акции от увеличение на капитала на дружеството;

2.4.4. информация за налични запори и/или залози върху притежаваните акции.

 • Източник на тези данни е „Централен депозитар“ АД на основание чл. 28, ал. 4 от Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар, както и самите акционери при лична легитимация.

При наличие на законовите предпоставки за това, се обработват и други лични данни, както следва:

2.5. подпис –напр.на списъка на присъствали акционери, при участие в Общото събрание на акционерите;

2.6. документ за самоличност – за целите на получаване на дивидент по касов път след изтичане на срока за изплащане по чл. 10, ал. 2 от ЗДСИЦ и изчерпване на реда по чл. 38 от Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитарили установяване на легитимация, при участие в Общото събрание на акционерите (без снемане на копие и данни, различни от съдържащите се в книгата на акционерите);

2.7. банкова сметка – при искане директно до дружеството за получаване на дивидент чрез банков превод, след изтичане на срока за изплащане по чл. 10, ал. 2 от ЗДСИЦ и изчерпване на реда по чл. 38 от Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар;

2.8. emailадрес и други, предоставени от и по желание на акционер (ако има такива) лични данни при осъществяване на кореспонденция с Директора за връзки с инвеститорите.

 • Източник на тези данни са самите акционери, при легитимация като такива.

В отделни случаи, при наличие на законовите предпоставки за това (напр. гл. 6а, гл. 11 и чл. 114 от ЗППЦК, чл. 19 Регламент (ЕС) № 596/2014,Наредба № 2 от 17.09.2003 г.), се обработват и други лични данни на определени законоустановени категории акционери (напр. притежаващи над 5 на сто от гласовете в общото събрание, акционери – заинтересувани лица), както следва:

 • брой непряко притежавани акции от капитала на „Софарма имоти“ АДСИЦ;
 • участие в управителни и/или контролни органи на юридически лица;
 • притежаване пряко и/или непряко на над 25 на сто от гласовете в общото събрание на юридически лица;
 • информация за сключени сделки с финансови инструменти на дружеството за акционерите, заемащи ръководни функции в „Софарма имоти“ АДСИЦ или тясно свързани на такива лица;
 • дялово участие в капитала на „Софарма имоти“ АДСИЦ, подлежащо на разкриване;
 • други, изискуеми от приложимото право.
 • Източник на такива категории данни са нарочни декларации/уведомления на субекта на данни и/или публични регистри и публично разкрита информация.
 • Моля да имате предвид, че при упълномощаване на друго лице да Ви представлява в Общо събрание на акционерите, ние сме длъжни в изпълнение на законовите изисквания да обработваме личните данни на това лице, вписани в пълномощното, за целите на провеждане на съответното Общо събрание и изпълнение на свързаните законови изисквания, включително съхранение на списъците на присъствалите акционери и техни пълномощници и самите пълномощни в законоустановените срокове. За личните данни на пълномощниците на акционери, се прилага политиката, изложена в настоящето, за което същите следва да бъдат уведомени при упълномощаването имот акционерите.
 1. Цели на обработването на личните Ви данни:
 • изпълнение на законовите задължения на „Софарма имоти“ АДСИЦ като публично акционерно дружество, в т.ч. провеждане на Общи събрания на акционерите, разпределяне и изплащане на дивидент/ликвидационен дял, разпределяне на полагащите се права и акции от увеличение на капитала; разкриване на регулирана информация; поддържане на регистър за постъпилите искания и предоставената информация на акционери и лица, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството по чл. 116г, ал. 3, т. 6 ЗППЦК;
 • упражняване на правата на акционерите, произтичащи от това им качество.
 1. Правно основание за обработването на личните Ви данни: спазването на законови задължения, които се прилагат спрямо администратора „Софарма имоти“ АДСИЦ.
 2. Получатели на Вашите личните данни:

В изпълнение на законовите задължения на администратора „Софарма имоти“ АДСИЦ и съгласно законоустановените механизми, Вашите лични данни биха могли да бъдат предавани на следните получатели, в зависимост отоснованието за предаване, а именно:

 • „Централен депозитар“ АД и банката-депозитар на „Софарма имоти“ АДСИЦ – за целите на изплащане на дивиденти на лица без клиентски сметки при инвестиционен посредник;
 • Комисия за финансов надзор и обществеността (публикуване на уебсайта на администратора, в медии за разкриване на регулирана информация и публични регистри) – единствено когато и за лицата, за които приложимото законодателство изисква това;
 • Търговски регистър – единствено когато и за лицата, за които приложимото законодателство изисква това;
 • Други публични органипри наличие на нормативно основание за това и в изпълнение на техните правомощия и/или в изпълнение на законови задължения на „Софарма имоти“ АДСИЦ;
 • администратори/обработващи лични данни, ангажирани да изпълняват определени функции/услуги за „Софарма имоти“ АДСИЦ (напр. одитор, инвестиционен посредник, обслужващ увеличение на капитала и др.п.), но само дотолкова, доколкото е необходимо за изпълнението на тези функции/услуги за горепосочените цели и при спазване на нормативните изисквания, вкл. прилагане на подходящи организационни и технически мерки за защита на личните данни;
 • С оглед на специфичния правен статут на „Софарма имоти” АДСИЦ като акционерно дружество със специална инвестиционна цел, само и доколкото е необходимо за постигане на целите на обработването, личните данни могат да бъдат предадени на неговото обслужващо дружество по чл. 18 от ЗДСИЦ, което да действа като обработващ личните данни чрез съответните му отговорни служители по възлагане от „Софарма имоти“ АДСИЦ на законово и договорно основание, за целите и със средствата, определени от последното, съгласно настоящето и при спазване на нормативните изисквания.

Извън това, Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети страни, трети държави и/или международни организации, освен ако е налице законово изискване за това.

 1. Срок на съхранение на личните Ви данни:Вашите лични данни ще бъдат съхранявани от „Софарма имоти“ АДСИЦ за необходимия за гореописаните цели на обработването им период и до изтичане на нормативно установените срокове за съхранението им, както и на давностните и преклузивните срокове, свързани с целите на тяхното обработване, включително за да се обезпечи упражняването на контролните правомощия на съответните компетентни публични органи.На основание чл. 134, ал. 1 ЗППЦК Централният депозитар поддържа безсрочно архив на всички данни.
 2. Предоставянето на Ваши лични данни за целите на придобиване и/или разпореждане с акции на „Софарма имоти“ АДСИЦи упражняване на правата по тях е законово изискване.Последицата от непредоставянето на гореописаните категории лични данни би било невъзможността да бъдат придобити акции от капитала на дружеството, респ. да бъдат упражнени правата по тях, в т.ч. разпореждането с тях.
 3. „Софарма имоти“ АДСИЦ прилага подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни, съгласно приета Политика за защита на личните данни.
 4. „Софарма имоти“ АДСИЦ не използва системи за автоматично вземане на решения или профилиране.

Вашите права във връзка с гореизложеното и защитата на Вашите лични данни са:

Право на достъп до информация: Вие имате право да поискате от нас информация дали, как и за какви цели обработваме Ваши лични данни и какви, както и да получите копие от тях.

Право на коригиране: В случай че обработваме непълни/грешни Ваши данни, Вие имате право да поискате да ги коригираме без ненужно забавяне или допълним, ако последното отговаря на горепосочените цели на обработване.

Право на изтриване: Вие имате право да поискате да изтрием личните данни, отнасящи се до Вас, ако

Þ повече не са необходими за целите, за които са били обработвани; или

Þ Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването, и няма друго правно основание за обработването; или

Þ Вие възразите срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или възразите срещу обработването за целите на директния маркетинг; или

Þ обработванетое незаконосъобразно; или

Þ личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение за администратора; или Þ личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца.

Моля, имайте предвид, че е възможно да има причини изтриването да не бъде извършено веднага, поради наличие на нормативно изискване за запазване на тези данни.

Право на ограничаване на обработването: Вие имате право да поискате ограничаване на обработването на личните данни, отнасящи се до Вас, ако:

ÞВие оспорвате точността на тези данни – за срока, който ни позволява да проверим верността им; или

Þ обработването на тези данни се осъществява неправомерно, но Вие не желаете да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им; или

Þ повече не се нуждаем от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или

Þ Вие сте възразили срещу обработването на тези данни (както е посочено по-долу) в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост на данните: Вие имате право да поискате от нас да предоставим личните данни, които Ви засягат и които Вие сте предоставили на „Софарма имоти“ АДСИЦ, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, ако:

Þ обработваме тези данни на основание съгласие или договорно задължение; и

Þ обработването се извършва по автоматизиран начин.

Право на възражение: В случай че обработваме лични данни, отнасящи се до Вас, като сме посочили за основание за това нашия легитимен интерес и/или изпълнението от нас на задача от обществен интерес, включително профилиране на същите основания, Вие можете да възразите срещу тази обработка.

Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако:

Þ е необходимо за сключването или изпълнението на договор между Вас и нас;

Þ е разрешено от правото на Европейския съюз или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас, и в което се предвиждат също подходящи мерки за защита на правата и свободите, и легитимните интереси на субекта на данните; или

Þ се основава на Вашето изрично съгласие.

Право на оттегляне на съгласието, когато обработването се основава на съгласие, по всяко време, като оттеглянето не засяга законосъобразността на обработването въз основа на това съгласие, преди оттеглянето му.

Право на жалба до надзорен орган и ефективна съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни: В случай че смятате, че нарушаваме българското или европейското законодателство, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на ситуацията и за да можем да предприемем незабавни мерки. Във всички случаи, и без да сте длъжни да ни уведомите по предходното изречение, имате право да подадете жалба пред надзорния орган, отговорен за защита на личните данни в държавата членка на Европейския съюз на Вашето обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.В България този надзорен орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

Вие имате право на ефективна съдебна защита, когато считате, че правата Ви за защита на личните Ви данни са били нарушени в резултат на обработване на личните Ви данни от наша страна.

Посочените права не засяга които и да било други административни или съдебни средства за правна защита, с които разполагате съгласно приложимата нормативна уредба.

Администраторът разглежда всяко искане за упражняване на гореописаните права, преценява неговата законосъобразност и основателност, в съответствие с което го уважава или не, като дава отговор на субекта на данни в срок от 1 месец от получаването на искането, освен при наличие на основание за удължаване на този срок, но с не повече от още два месеца, за което субектът бива уведомен.