„Софарма имоти“ АДСИЦ сключи анекс към Договор за банков инвестиционен кредит.

 

 

Уведомление