начало етичен кодекс
Етичен кодекс Печат Е-поща

изтеглете документа

ЕТ?ЧЕН КОДЕКС НА ПОВЕДЕН?Е
НА СЛУЖ?ТЕЛ?ТЕ
НА
„СОФАРМА ?МОТ?” АДС?Ц

 

СЪДЪРЖАН?Е

І. ОБЩ? ПОЛОЖЕН?Я

ІІ. ОТНОШЕН?Я С АКЦ?ОНЕР?, ?НВЕСТ?ТОР?, ?КОНОМ?ЧЕСК? ? ДРУГ? МЕД??, КОМ?С?ЯТА ЗА Ф?НАНСОВ НАДЗОР ? РЕГУЛ?РАН?Я ПАЗАР НА ЦЕНН? КН?ЖА

ІІІ. ПРОФЕС?ОНАЛНО ПОВЕДЕН?Е

ІV. Л?ЧНО ПОВЕДЕН?Е

V. ВЗА?МООТНОШЕН?Я МЕЖДУ СЛУЖ?ТЕЛ?ТЕ

VІ. КОНФЛ?КТ НА ?НТЕРЕС?

VІІ. ВЪТРЕШНА ?НФОРМАЦ?Я ? КОНФ?ДЕНЦ?АЛНОСТ

VІІІ. ?ЗПЪЛНЕН?Е

-------------------------------------

І. ОБЩ? ПОЛОЖЕН?Я

Чл. 1. Този кодекс определя правилата за поведение на служителите на „СОФАРМА ?МОТ?” АДС?Ц и има за цел да установи нормите за етично и професионално поведение във всички аспекти на дейността им, да предотврати възможностите за допускане на прояви на бюрокраци, корупция и други незаконни действия, като по този начин повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал и утвърди авторитета на дружеството.
Чл. 2. (1) Работа на служителите на „СОФАРМА ?МОТ?” АДС?Ц е подчинена на принципите на законност, лоялност, професионализъм, отговорност и отчетност.
(2) Служителите на „СОФАРМА ?МОТ?” АДС?Ц изпълняват служебните си задължения компетентно, обективно и добросъвестно, при стриктно спазване на изискванията, заложени в длъжностните им характеристики и на законодателството в Република България, като с цялостното си поведение съдействат за повишаване доверието на акционерите на дружеството и интереса на потенциални нови инвеститори.
(3) С оглед публичния статут на „СОФАРМА ?МОТ?” АДС?Ц, всички служители на дружеството, в зависимост от функциите, които изпълняват, се подчиняват на установените правила на корпоративно управление като стриктно съблюдават вътрешните актове на дружеството, изпълняват служебните си задължения точно и професионално и се стремят да подобряват ефективността на работата си в интерес на акционерите и на дружеството.
(4) Служителите на „СОФАРМА ?МОТ?” АДС?Ц следват поведение, което не накърнява престижа на дружеството, не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в обществения и личния си живот.

ІІ. ВЗА?МООТНОШЕН?Я С АКЦ?ОНЕР?, ?НВЕСТ?ТОР?, Ф?НАНСОВ? ? ДРУГ? МЕД??, КОМ?С?ЯТА ЗА Ф?НАНСОВ НАДЗОР ? РЕГУЛ?РАН?Я ПАЗАР НА ЦЕНН? КН?ЖА

Чл.3 (1) При изпълнение на служебните си задължения служителите на „СОФАРМА ?МОТ?” АДС?Ц се отнасят любезно и с уважение към всеки акционер на дружеството, както и към всяко лице, проявило интерес към дружеството, като в рамките на своята служебна функция разясняват подробно правата им или ги насочват към съответния компетентен служител.
(2) Служителите на „СОФАРМА ?МОТ?” АДС?Ц, се отнасят с дължимото уважение и отговорност към Комисията за финансов надзор, регулирания пазар на ценни книжа, на който се търгуват акциите на дружеството, Централен депозитар, финансовите анализатори, икономическите и други медии и всички участници на капиталовия пазар в РБългария като оказват необходимото съдействие в рамките на служебните си функции.
(3) Съдействието по предходната алинея се осъществява в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба.
Чл. 4. (1) Директорът за връзки с инвеститорите, като служител на „СОФАРМА ?МОТ?” АДС?Ц, чиято основна функция е да осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството:
1. предоставя на тези лица пълна информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори.
2. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар, по реда и в сроковете, определени в законодателството; отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
3. съдейства на Комисията за финансов надзор, на Българска фондова борса, както и на журналисти и финансови анализатори при разясняване на отделни факти и обстоятелства, съдържащи се в публично оповестената информация за дружеството, когато такова съдействие му бъде поискано;
(2) Директорът за връзки с инвеститорите на „СОФАРМА ?МОТ?” АДС?Ц изпълнява задълженията си безпристрастно и непредубедено, като се отнася към всички акционери на дружеството въз основа на принципа на равнопоставеност, независимо от броя на притежаваните акции, тяхната националност, расова или етническа принадлежност, възраст, пол, политически или други убеждения.
Чл. 5. (1) Директорът за връзки с инвеститорите на „СОФАРМА ?МОТ?” АДС?Ц предоставя информация относно финансовите и икономически резултати на дружеството и цялостната му дейност и на финансови медии и анализатори, проявили интерес към такава информация, като при необходимост им дава допълнителни разяснения.
(2) При общуването си с финансовите медии и анализатори, директорът за връзки с инвеститорите няма право да проявява лични пристрастия и предпочитания, като предоставя цялата информация относно дружеството при спазване изискванията за равнопоставено третиране на всички заинтересувани лица.


ІІІ. ПРОФЕС?ОНАЛНО ПОВЕДЕН?Е

Чл. 6. (1) Служителите на „СОФАРМА ?МОТ?” АДС?Ц изпълняват служебните си задължения професионално и отговорно като не допускат личните им интереси или външни фактори да им повлияят върху качеството на изпълнение на възложената работа.
(2) Всички служители се явяват навреме на работа, в състояние, което им позволява да изпълняват служебните си задължения и отговорности, като не употребяват през работно време алкохол или други упойващи вещества и използват това време само за изпълнение на възложената работа с необходимото качество и в рамките на определените срокове.
Чл. 7. (1) Служителите на „СОФАРМА ?МОТ?” АДС?Ц се задължават да спазват установената в дружеството йерархия на вътрешноорганизационните отношения като стриктно съблюдават вътрешните актове, нарежанията на непосредствения си ръководител и на ръководството на дружеството.
(2) Служителите на „СОФАРМА ?МОТ?” АДС?Ц обсъждат проблемите, с които се сблъсква в процеса на работа с непосредствените си ръководители или с управителния орган на дружеството.
Чл. 8. (1) Служителите на „СОФАРМА ?МОТ?” АДС?Ц не допускат да бъдат поставяни във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да искат и да приемат подаръци, услуги, пари или други облаги, които могат да повлияят на изпълнението на служебните им задължения.
(3) Служителите на „СОФАРМА ?МОТ?” АДС?Ц не могат да приемат подаръци или облаги, които биха могли да се възприемат като награда за извършване на работа, която влиза в служебните им задължения.
Чл. 9. (1) При изпълнение на служебните си задължения служителите на „СОФАРМА ?МОТ?” АДС?Ц опазват поверените им технически средства и материали с дължимата грижа и не допускат използването им за лични цели. В случай на загуба или повреждане на поверено имущество, служителите са длъжни своевременно да информира непосредствения си ръководител.
(2) Служителите на „СОФАРМА ?МОТ?” АДС?Ц не разпространяват поверителни сведения и пазят доброто име на дружеството, като цялата информация, включително и тази, съдържаща лични данни по смисъла на ЗЗЛД, до която имат достъп в качеството им на служители на дружеството се използват само за изпълнение на служебните им задължения при спазване на правилата за защита на информацията.
Чл. 10. Директорът за връзки с инвеститорите на дружеството изпълнява задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано счита, че е в интерес на всички акционери на дружеството като ползва само информация, за която обосновано счита, че е достоверна и пълна като проявява лоялност към дружеството по смисъла на ЗППЦК.


ІV. Л?ЧНО ПОВЕДЕН?Е

Чл. 11. (1) При изпълнение на служебните си задължения, както и в обществените си отношения извън работното място служителите на „СОФАРМА ?МОТ?” АДС?Ц се придържат към поведение, което не накърнява достойнството на личността и авторитета на дружеството.
(2) Служителите на „СОФАРМА ?МОТ?” АДС?Ц спазват благоприличието и деловия вид в облеклото, съответстващи на служебното им положение.
Чл. 12. Служителите на „СОФАРМА ?МОТ?” АДС?Ц не могат да участват в прояви, които са несъвместими с общопризнатите принципи на етично поведение и биха могли да накърният професионалния им авторитет или престижа на дружеството.
Чл. 13. Служителите на „СОФАРМА ?МОТ?” АДС?Ц в зависимост от длъжностите, които заемат не могат да упражняват дейности, посочени в законодателството като несъвместими със задълженията и отговорностите им като служители на дружеството, както и да получават доходи от такива дейности.

V. ВЗА?МООТНОШЕН?Я МЕЖДУ СЛУЖ?ТЕЛ?ТЕ

Чл. 14. (1) В отношенията си със свои колеги служителите на „СОФАРМА ?МОТ?” АДС?Ц проявяват уважение и коректност, като не допускат поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност, нито прояви на дискриминация.
(2) Служителите на „СОФАРМА ?МОТ?” АДС?Ц зачитат мнението на колегите си и се съобразява с правото им на личен живот.
(3) Всички служители на дружеството се съобразяват с йерархическата си подчиненост в рамките на установената вътрешна структура, като не допускат злоупотреби със служебното си положение, изразяващи се в оказване на натиск или тормоз под каквато и да е форма спрямо подчинени служители.
Чл. 15. Когато професионалните или служебни противоречията между колеги не могат да бъдат разрешени от самите тях, те търсят съдействие от страна на непосредствения им ръководител.

VІ. КОНФЛ?КТ НА ?НТЕРЕС?

Чл. 16. (1) Конфликт на интереси е налице, когато личните интереси на служителите, техните близки роднини или лица, с които те са в близки лични или бизнес отношения се различават от интересите на дружеството.
(2) Служителите на „СОФАРМА ?МОТ?” АДС?Ц се стремят да избягват всякакви ситуации, пораждащи конфрикт на интереси, а при възникването на такива полагат необходимите усилия за преустановяването им, като уведомяват непосредствения си ръководител.
(3) При възлагането на служебна задача, чието изпълнение може да доведе до конфликт между служебните задължения и личните им интереси, служителите на „СОФАРМА ?МОТ?” АДС?Ц следва своевременно да уведомят своя ръководител.
Чл. 17. (1) Служителите на „СОФАРМА ?МОТ?” АДС?Ц не могат да използва служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството си интереси.
(2) Служителите на „СОФАРМА ?МОТ?” АДС?Ц не участват в каквито и да е сделки, които са несъвместими с длъжността, функциите и задълженията им.
(3) Служителите на „СОФАРМА ?МОТ?” АДС?Ц, които са напуснали дружествто, не трябва да злоупотребяват с информацията, която им е станала известна във връзка с длъжността, която са заемали, или с функциите, които са изпълнявали.

VІІ. ВЪТРЕШНА ?НФОРМАЦ?Я ? КОНФ?ДЕНЦ?АЛНОСТ

Чл.18. (1) Вътрешна информация е всяка конкретна информация, която не е публично огласена, отнасяща се пряко или непряко до „СОФАРМА ?МОТ?” АДС?Ц или до един или повече финансови инструменти емитирани от дружеството, ако публичното й огласяване може да окаже съществено влияние върху цената на тези финансови инструменти или на свързани с тях дериватни финансови инструменти.
(2) Вътрешни лица са всички лица, които работят за „СОФАРМА ?МОТ?” АДС?Ц по трудов или граждански договор и имат постоянен или инцидентен достъп до вътрешна информация, отнасяща се пряко или непряко до дружеството.
(3) С оглед предотвратяване на възможността да бъдат извършвани злоупотреби с вътрешна на дружеството информация и манипулиране на пазара на финансови инструменти, всички вътрешни лица се задължават да спазват разпоредбите на ЗПЗФ? относно съхранението и неразпространяването на такава информация, забраните за извършване на манипулация на пазара на финансови инструменти и други манипулативни действия и сделки, забраните за търговия с такава информация.
Чл.19. (1) Служителите на „СОФАРМА ?МОТ?” АДС?Ц са длъжни да опазва данните и личната информация на всички лица, станали им известни при или по повод на изпълнение на служебните задължения.
(2) Всички служители на дружеството се въздържат от разпространяването и използването за лични интереси на информация от конфиденциален характер за „СОФАРМА ?МОТ?” АДС?Ц.

VІІІ. ?ЗПЪЛНЕН?Е

Чл. 20. При неспазване нормите на поведение в този кодекс служителите носят дисциплинарна отговорност съгласно Кодекса на труда.
Чл. 21. При първоначално встъпване в длъжност непосредственият ръководител е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на този кодекс.

Етичният Кодекс на поведение на служителите на „СОФАРМА ?МОТ?” АДС?Ц е приет с Протокол № 8/29.02.2008г. на Съвета на директорите.

 

Представляващ „Софарма имоти” АДС?Ц:
Борис Борисов
?зпълнителен директор

изтеглете документа

 

 
Настройки на бисквитките
   Политика за защита на личните данни                                Уеб дизайн