начало финансови отчети
Финансови отчети
Отчети 2017 Печат Е-поща

Междинен финансов отчет за периода приключващ на 30.09.2017 г. (01.01.2017 - 30.09.2017 г.)

Междинен доклад за дейността
Междинен финансов отчет
КФН форми
* Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
?нформация съгласно Приложение №9 по чл.33, ал.1 от Наредба №2 на КФН
Декларация по чл.100, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Допълнителна информация по чл.41, ал.1, т.7 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
* Допълнителна информация по чл. 33 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
Приложения

 

Междинен финансов отчет за I-вото шестмесечие на 2017 г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
* ?нформация съгласно Приложение №9 по чл.33, ал.1 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.1, т.7 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
* Вътрешна информация
* Приложения

Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2017 г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
* ?нформация съгласно Приложение №9 по чл.33, ал.1 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.1, т.7 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
* Приложения

 
Отчети 2016 Печат Е-поща

 Годишен финансов отчет за 2016 г.

Годишен доклад за дейносттаДоклад от независимия одитор
Годишен финансов отчет
Справки КФН
Декларация по чл.100н, ал.4, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
?нформация към годишен финансов отчет
Доклад политика по възнагражденията
Карта за оценка
Декларация от одитора, заверил ГФО, по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК
Декларация за добро корпоративно управление

Междинен финансов отчет за IV-то тримесечие на 2016 г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* ?нформация съгласно Приложение №9 по чл.33 ал.1 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
Вътрешна информация по чл.7 от Регламент 596/2014 
* Приложения 

Междинен финансов отчет за III-то тримесечие на 2016 г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* ?нформация съгласно Приложение №9 по чл.33 ал.1 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
* Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г  
* Приложения

Междинен финансов отчет за II-ро тримесечие на 2016 г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* ?нформация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
* Приложения

Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2016 г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* ?нформация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
* Приложения

 
Отчети 2015 Печат Е-поща
Годишен финансов отчет за 2015 г.

* Годишен доклад за дейността
* Годишен финансов отчет
* Доклад на независимия одитор
* КФН форми
* Декларация по чл.100н, ал.4, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Приложение №11 по чл.32, ал.1, т.4 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
* Отчет корпоративно управление
* Доклад за възнагражденията

* Приложения

* Карта за оценка 

Междинен финансов отчет за IV-то тримесечие на 2015 г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* ?нформация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
* Приложения

Междинен финансов отчет за III-то тримесечие на 2015г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* ?нформация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
* Приложения

Междинен финансов отчет за II-ро тримесечие на 2015г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* ?нформация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
* Приложения

Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2015г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* ?нформация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
* Приложения

 
Отчети 2014 Печат Е-поща

...

Годишен финансов отчет за 2014 г.

* Годишен доклад за дейността
* Годишен финансов отчет
* Доклад на независимия одитор
* КФН форми
* Декларация по чл.100н, ал.4, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Приложение №11 по чл.32, ал.1, т.4 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
* Отчет корпоративно управление
* Доклад за възнагражденията

* Приложения

* Карта за оценка

Междинен финансов отчет за IV-то тримесечие на 2014 г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* ?нформация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
* Приложения 

Междинен финансов отчет за III-то тримесечие на 2014г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* ?нформация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
* Приложения

Междинен финансов отчет за II-ро тримесечие на 2014г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* ?нформация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
* Приложения

Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2014г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* ?нформация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
* Приложения

 
Отчети 2013 Печат Е-поща
Годишен финансов отчет за 2013 г.

* Годишен доклад за дейността
* Годишен финансов отчет
* Доклад на независимия одитор
* КФН форми
* Декларация по чл.100н, ал.4, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Приложение №11 по чл.32, ал.1, т.4 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
* Приложения
* Приложения

* Приложения

Междинен финансов отчет за IV-то тримесечие на 2013г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* ?нформация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
* Приложения

Междинен финансов отчет за III-то тримесечие на 2013г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* ?нформация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
* Приложения

Междинен финансов отчет за II-ро тримесечие на 2013г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* ?нформация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
* Приложения

Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2013г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* ?нформация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
* Приложения

 
Отчети 2012 Печат Е-поща
Годишен финансов отчет за 2012 г.

* Годишен доклад за дейността
* Годишен финансов отчет
* Доклад на независимия одитор
* КФН форми
* Декларация по чл.100н, ал.4, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Приложение №11 по чл.32, ал.1, т.4 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
* Приложения
* Приложения

Междинен финансов отчет за IV-то тримесечие на 2012г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* ?нформация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
* Приложения

Междинен финансов отчет за III-то тримесечие на 2012г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* ?нформация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
* Приложения

Междинен финансов отчет за II-ро тримесечие на 2012г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* ?нформация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
* Приложения

Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2012г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* ?нформация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
* Приложения

 
Отчети 2011 Печат Е-поща
 
Годишен финансов отчет за 2011 г.

* Годишен доклад за дейността
* Годишен финансов отчет
* Доклад на независимия одитор
* КФН форми
* Уведомление
* Декларация по чл.100н, ал.4, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Приложение №11 по чл.32, ал.1, т.4 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
* Приложения 
* Приложения

  
Междинен финансов отчет за IV-то тримесечие на 2011г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* ?нформация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
* Приложения

 
Междинен финансов отчет за III-то тримесечие на 2011г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* ?нформация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
* Приложения

Междинен финансов отчет за II-ро тримесечие на 2011г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* ?нформация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
* Приложения

 
Междинен финансов отчет за I-то тримесечие на 2011г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* ?нформация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
* Приложения

 
Отчети 2010 Печат Е-поща
 
Годишен финансов отчет за 2010 г.

* Годишен доклад за дейността
* Годишен финансов отчет
* Доклад на независимия одитор
* КФН форми
* Уведомление
* Декларация по чл.100н, ал.4, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Приложение №11 по чл.32, ал.1, т.4 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
* Приложения 
* Приложения

Междинен финансов отчет за IV-то тримесечие на 2010 г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* ?нформация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
* Приложения

  
Междинен финансов отчет за IІI-то тримесечие на 2010 г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* ?нформация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
* Приложения

  
Междинен финансов отчет за II-ро тримесечие на 2010 г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* ?нформация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
* Приложения

Междинен финансов отчет за I-то тримесечие на 2010 г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* ?нформация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
* Приложения

 
Отчети 2009 Печат Е-поща
---------------------------------------------------------------------------------
Годишен финансов отчет за 2009 г.

* Годишен доклад за дейността
* Годишен финансов отчет
* Доклад на независимия одитор
* КФН форми
* Уведомление
* Декларация по чл.100н, ал.4, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Приложение №11 по чл.32, ал.1, т.4 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
* Приложения
* Приложения

Междинен финансов отчет за IV-то тримесечие на 2009 г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* ?нформация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
* Приложения

Междинен финансов отчет за III-то тримесечие на 2009 г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* ?нформация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
* Приложения

Междинен финансов отчет за II-то тримесечие на 2009 г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* ?нформация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
* Приложения

Междинен финансов отчет за I-то тримесечие на 2009 г.

* Междинен доклад за дейността
* Междинен финансов отчет
* КФН форми
* ?нформация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
* Приложения

 

 
Отчети 2008 Печат Е-поща
-----------------------------------------------------------------------------------
Годишен финансов отчет за 2008 г.

* Годишен доклад за дейността
* Годишен финансов отчет
* Доклад на независимия одитор
* КФН форми
* Уведомление
* Декларация по чл.100н, ал.4, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Приложение №11 по чл.32, ал.1, т.4 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
* Приложения

-----------------------------------------------------------------------------------
Междинен финансов отчет за IV-то тримесечие на 2008 г.

* Предварителен отчет
* Приложения
* КФН форми
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
* ?нформация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Междинен доклад за дейността

-----------------------------------------------------------------------------------
Междинен финансов отчет за III-то тримесечие на 2008 г.

* Междинен доклад за дейността
* КФН форми
* Междинен баланс
* Приложения
* ?нформация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.

----------------------------------------------------------------------------------
Междинен финансов отчет за II-то тримесечие на 2008 г.

* Междинен доклад за дейността
* КФН форми
* Междинен отчет
* Приложения
* ?нформация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.

---------------------------------------------------------------------------------
Междинен финансов отчет за I-то тримесечие на 2008 г.

* Междинен доклад за дейността
* КФН форми
* Междинен отчет
* Приложения
* ?нформация съгласно Приложение №9 по чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
* Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
* Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г

 
Още статии...
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>

Страница 1 от 2
Настройки на бисквитките
   Политика за защита на личните данни                                Уеб дизайн