“Софарма имоти” АДСИЦ вписа в Търговския регистър под номер 20161007105936 увеличението на капитала на дружеството в размер на 19 256 929 лева, съгласно решение на Съвета на директорите от 22.04.2016 година за увеличение на капитала, чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК.