Материали за Редовно Общо събрание на акционерите, насрочено за 24.06.2021 г.

Покана за РОСА 24.06.2021 г.

Протокол за свикване на РОСА

Примерно пълномощно

Политика за възнагражденията – проект

Годишен доклад за дейността на членовете на СД

Доклад за дейността на ДВИ

Доклад на одитора

Годишен финансов отчет за 2020 г.

Доклад за дейността на ОК

Доклад за изпълнение на политиката по възнагражденията

Устав – проект

Решение на КФН за промени в Устава

Мотивиран доклад за сделка за ел. енергия

Мотивиран доклад за сделки от група Софарма

Мотивиран доклад за сделки от група ДОХ

Пазарна оценка раздел I от МД за ел. енергия

Пазарна оценка раздел I от МД от група ДОХ

Пазарна оценка раздел II от МД от група ДОХ

Пазарна оценка раздел I от МД от група Софарма

Пазарна оценка раздел II от МД от група Софарма

Пазарна оценка раздел III от МД от група Софарма

Пазарна оценка раздел IV от МД от група Софарма

Пазарна оценка раздел V от МД от група Софарма

Пазарна оценка раздел VI от МД от група Софарма

Пазарна оценка раздел VII от МД от група Софарма

Наемна цена на раздел I от МД от група ДОХ

Наемна цена на раздел II от МД от група ДОХ

Наемна цена на раздел I от МД от група Софарма

Наемна цена на раздел II от МД от група Софарма

Наемна цена на раздел III от МД от група Софарма

Наемна цена на раздел IV от МД от група Софарма

Наемна цена на раздел V от МД от група Софарма

Наемна цена на раздел VI от МД от група Софарма

Наемна цена на раздел VII от МД от група Софарма

Публикация на Поканата за РОСА в ТР_21052021