“Софарма имоти” АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.

Дружеството е учредено на 20.03.2006 г. за неопределен срок и е вписано в търговския регистър с решение № 1 от 24.03.2006 г. по Ф.Д. 3548/2006 на Софийски градски съд.

С Решение № 347-ДСИЦ на Комисията за финансов надзор (КФН) от 25.05.2006 г. “Софарма имоти” АДСИЦ има лиценз № 25- ДСИЦ/29.05.2006 г. за упражняване на дейността си.

 

 

Получени награди:

  • През 2007 г. награда на Българска Търговска Промишлена Палата за първо място по приходи от продажби в категорията до 19 500 хил. лв.
  • През 2008 година наградата на вестник “Дневник 100” за най-добър АДИСЦ
  • 11 ноември 2011 г. „НОВИ БИЗНЕС ИДЕИ” 2011: Първо място в категорията „НОВА СГРАДА”
  • 16 декември 2011 г. „Сграда на годината 2011“: „ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ С БИЗНЕС ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ“ „ЗЕЛЕНИ СГРАДИ“. „СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА
    ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“
  • 7 Декември 2011 г. „VIP PROPERTY AWARDS 2011”, награди за луксозно строителство, архитектура и дизайн: „МОЛ НА ГОДИНАТА“ „СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ЗА ЕКОПРИНОС В АРХИТЕКТУРАТА И СТРОИТЕЛСТВОТО”