Новини

Вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН на емисия акции

Уведомяваме Ви, че с Решение № 775-Е/27.10.2020 г. Комисията за финансов надзор вписа емисия в размер 535 392 /петстотин тридесет и пет хиляди триста деветдесет и два/ броя обикновени, безналични, поименни  акции с право на глас, с номинална стойност 1.00 /един/ лев...

повече информация

Уведомление по чл. 17 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

Уведомление за публикуване на 6-месечният финансов отчет на „Софарма имоти“ АДСИЦ Уведомление за публикуване на 6-месечният финансов отчет за 2020 г.  ...

повече информация

Уведомление за публикуван Проспект за първично публично предлагане на емисия акции на „Софарма имоти“ АДСИЦ

Публикуване на Проспект за първично публично предлагане на емисия акции на „Софарма имоти“ АДСИЦ Уведомление за публикуван проспект  ...

повече информация