Новини

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014

“Софарма имоти” АДСИЦ вписа в Търговския регистър под № 20240627160855 преизбирането на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за нов мандат от 5 години, считано от 20.06.2024 г.   Изтеглете...

повече информация

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014

На Редовното Общо събрание на акционерите на „Софарма имоти“ АДСИЦ, проведено на 20.06.2024 г. се взе решение относно вида и размера на дивидента и условията и реда за неговото изплащане.   Изтеглете...

повече информация

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014

Уведомяваме Ви, че на 20.06.2024 година в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, етаж партер, Зала 3, се проведе Редното Общото събрание на акционерите на “Софарма имоти” АДСИЦ   Изтеглете...

повече информация

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014

Всички активи на „Софарма имоти“ АДСИЦ, съхранявани от „Обединена Българска Банка“ АД като предшестваща банка-депозитар, са прехвърлени в новата банка-депозитар на „Софарма имоти“ АДСИЦ – „Банка ДСК“ АД, респективно всички сметки на „Софарма имоти“ АДСИЦ в „Обединена...

повече информация

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014

С решение № 198-ДСИЦ от 02.04.2024 r. Комисията за финансов надзор одобри замяна на „Обединена Българска Банка“ АД с „Банка ДСК“ АД като банка-депозитар на „Софарма имоти“ АДСИЦ   Изтеглете...

повече информация

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014

„Софарма имоти“ АДСИЦ погаси предсрочно целия остатък по кредита по Договор за банков инвестиционен кредит, сключен на 29.07.2014 г. между „Софарма имоти“ АДСИЦ като кредитополучател и „Банка ДСК“ ЕАД като банка-кредитор, както и дължимата към същата дата лихва.  ...

повече информация

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014

На основание чл. 100к, ал. 1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че „Софарма имоти“ АДСИЦ ще започне изплащането на дивидента за 2022 год. на 14.07.2023 год., съгласно изготвен от Централен депозитар АД Списък на правоимащите лица към 23.06.2023год. Съгласно Правилника на...

повече информация

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014

Съгласно изискванията на чл. 115в, ал. 4, от Закона за публично предлагане на ценни книжа, “Софарма имоти“ АДСИЦ, Ви уведомява за решението на Редовното Общо събрание на акционерите на „Софарма имоти“ АДСИЦ, проведено на 09.06.2023 г. относно вида и размера на...

повече информация