Новини

Съобщение по чл.92, ал.2 от ЗППЦК

„Софарма имоти” АДСИЦ  на основание чл.92а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане 462 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и от същия клас акции както...

read more

КФН с Решение № 871-Е от 11.07.2019 г. потвърди проспект за публично предлагане на емисия в размер на 462 000 броя акции

Уведомяваме Ви, че Комисията за финансов надзор с Решение № 871-Е от  11.07.2019 г. потвърди проспект за публично предлагане на емисия в размер на 462 000 /четиристотин шестдесет и две хиляди/ броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право...

read more

Софарма имоти“ АДСИЦ сключи анекс към Договор за банков инвестиционен кредит.

На основание чл.100т, ал.1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на 09.07.2019 г. „Софарма имоти“ АДСИЦ сключи анекс към Договор за банков инвестиционен кредит, сключен на 29.07.2014 г. между „Софарма имоти“ АДСИЦ като кредитополучател и „Банка ДСК“ ЕАД като банка-кредитор, по...

read more

Уведомление за вписване в Търговския регистър

“Софарма имоти” АДСИЦ вписа в Търговския регистър под № 20190620102035 преизбирането на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за нов мандат от 5 години и вписа в Търговския регистър под № 20190620111625  изменения и допълнения в Устава на Дружеството....

read more

Уведомление за увеличаване на капитала

Съветът на директорите на свое заседание от 07.06.2019 год. взе  решение за увеличение на капитала на  "Софарма имоти " АДСИЦ,  чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК Уведомление Протокол от заседание на Съвета на директорите...

read more

Софарма имоти“ АДСИЦ подписа анекс към Договор за банков инвестиционен кредит.

На основание чл.100т, ал.1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на 25.04.2019 г. към Договор за банков инвестиционен кредит, сключен на 29.07.2014 г. между „Софарма имоти“ АДСИЦ, като кредитополучател, и „Банка ДСК“ ЕАД, като банка-кредитор, е подписан анекс, по силата на...

read more

Вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН на емисия акции

С решение № 993-Е/23.10.2018 г. Комисията за финансов надзор вписа емисия в размер 849 979 лв, разпределени в 849 979 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от Софарма имоти АДСИЦ, в резултат на...

read more