Новини

Вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН на емисия акции

С Решение № 1072-Е/26.09.2019 г. Комисията за финансов надзор вписа емисия в размер 461 984 лв., разпределени в 461 984 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1.00 лев всяка, издадени от „Софарма имоти“ АДСИЦ, в резултат на...

повече информация

Съобщение по чл.92, ал.2 от ЗППЦК

„Софарма имоти” АДСИЦ  на основание чл.92а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане 462 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и от същия клас акции както...

повече информация

КФН с Решение № 871-Е от 11.07.2019 г. потвърди проспект за публично предлагане на емисия в размер на 462 000 броя акции

Уведомяваме Ви, че Комисията за финансов надзор с Решение № 871-Е от  11.07.2019 г. потвърди проспект за публично предлагане на емисия в размер на 462 000 /четиристотин шестдесет и две хиляди/ броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право...

повече информация

Софарма имоти“ АДСИЦ сключи анекс към Договор за банков инвестиционен кредит.

На основание чл.100т, ал.1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на 09.07.2019 г. „Софарма имоти“ АДСИЦ сключи анекс към Договор за банков инвестиционен кредит, сключен на 29.07.2014 г. между „Софарма имоти“ АДСИЦ като кредитополучател и „Банка ДСК“ ЕАД като банка-кредитор, по...

повече информация

Уведомление за вписване в Търговския регистър

“Софарма имоти” АДСИЦ вписа в Търговския регистър под № 20190620102035 преизбирането на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за нов мандат от 5 години и вписа в Търговския регистър под № 20190620111625  изменения и допълнения в Устава на Дружеството....

повече информация