Новини

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014

На основание чл. 100к, ал. 1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че „Софарма имоти“ АДСИЦ ще започне изплащането на дивидента за 2022 год. на 14.07.2023 год., съгласно изготвен от Централен депозитар АД Списък на правоимащите лица към 23.06.2023год. Съгласно Правилника на...

повече информация

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014

Съгласно изискванията на чл. 115в, ал. 4, от Закона за публично предлагане на ценни книжа, “Софарма имоти“ АДСИЦ, Ви уведомява за решението на Редовното Общо събрание на акционерите на „Софарма имоти“ АДСИЦ, проведено на 09.06.2023 г. относно вида и размера на...

повече информация

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014

На основание чл. 100т от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на 26.08.2022 г. е получено Уведомление до Съвета на директорите на „Софарма Имоти“ АДСИЦ от „Софарма“ АД, ЕИК 831902088, по чл. 37, ал. 1 от Наредба № 13 на Комисия за финансов надзор за търгово предлагане за...

повече информация

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014

На основание чл. 17, т. 1 от Регламент (ЕС) 596/2014 г. Ви уведомяваме, че „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ подписа договор за наем на недвижими имоти с наемател „СОФАРМА“ АД на 01.08.2022 г., съгласно решение по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК на Общото събрание на акционерите,...

повече информация

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014

На основание чл. 100т от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на 29.07.2022 г. е получено уведомление по чл. 153, ал. 1  и чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК до Съвета на директорите на „Софарма Имоти“ АДСИЦ от „Софарма“ АД, ЕИК 831902088, придружено с окончателна версия на търгово...

повече информация

Търгово предложение – 1 и 2 част и Становище на Съвета на директорите на „Софарма имоти“ АДСИЦ

Търгово предложение по чл. 149, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) от „Софарма“ АД, ЕИК 831902088, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Надежда, ул. „Илиенско шосе“ № 16, като акционер, притежаващ пряко 7,318,665 броя...

повече информация