СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ

КАЛЕНДАР НА КОРПОРАТИВНИТЕ СЪБИТИЯ

през 2023 година

     събитие Краен срок
Ø Публикуване на отчет за четвърто тримесечие на 2022 г. 30.01.2023
Ø Публикуване на одитиран Годишен финансов отчет за 2022 г. 31.03.2023
Ø Представяне на декларации на членовете на СД по чл. 20 от ЗДСИЦДС 31.03.2023
Ø Публикуване на отчет за първо тримесечие на 2023 г. 02.05.2023
Ø Заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите.

Ø Представяне на поканата за свикване на редовно годишно общо събрание в Търговския регистър.

Ø Представяне на поканата и писмените материали по дневния ред на общото събрание пред обществеността, КФН,БФБ и ЦД.

19.05.2023

 

19.05.2023

 

30.05.2023

Ø Изготвяне на списък от ЦД на лицата с право на глас в РОСА 14.06.2023
Ø Провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите. 30.06.2023
Ø Обявяване на ГФО за 2022 г. в Търговския регистър 30.06.2023
Ø Представяне на Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите пред обществеността, КФН, БФБ и ЦД. 04.07.2023
Ø Публикуване на отчет за второ тримесечие на 2023 г. 31.07.2023
Ø Начална дата за изплащане на дивидент* за 2022 г. 31.12.2023
Ø Публикуване на отчет за трето тримесечие на 2023 г. 30.10.2023
Ø Публикуване на отчет за четвърто тримесечие на 2023 г. 30.01.2024
Ø Публикуване на одитиран Годишен отчет за 2023 г. 30.03.2024

*Ако има съответно решение на Общото събрание на акционерите.

Медии, в които „Софарма имоти“ АДСИЦ публикува регулираната информация:

http://www.extri.bg; http://e-register.fsc.bg

http://www.sopharma-imoti.com