СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ

КАЛЕНДАР НА КОРПОРАТИВНИТЕ СЪБИТИЯ

през 2019 година

     събитие Краен срок
Ø Публикуване на отчет за четвърто тримесечие на 2018 г. 30.01.2019
Ø Заседание на Съвета на директорите за приемане на годишен финансов отчет. 15.03.2019
Ø Публикуване на одитиран Годишен финансов отчет за 2018 г. 01.04.2019
Ø Представяне на декларации на членовете на СД по чл. 26, ал. 2 от ЗДСИЦ 01.04.2019
Ø Публикуване на отчет за първо тримесечие на 2019 г. 30.04.2019
Ø Заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите.

Ø Представяне на поканата за свикване на редовно годишно общо събрание в Търговския регистър.

Ø Представяне на поканата и писмените материали по дневния ред на общото събрание пред обществеността, КФН и БФБ.

15.05.2019

 

15.05.2019

 

30.05.2019

Ø Изготвяне на списък от ЦД на лицата с право на глас в РОСА 12.06.2019
Ø Провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите. 28.06.2019
Ø Обявяване на ГФО за 2018 г. в Търговския регистър 28.06.2019
Ø Представяне на Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите пред обществеността, КФН и БФБ. 02.07.2019
Ø Публикуване на отчет за второ тримесечие на 2019 г. 30.07.2019
Ø Начална дата за изплащане на дивидент* за 2018 г. 30.09.2019
Ø Публикуване на отчет за трето тримесечие на 2019 г. 30.10.2019
Ø Крайна дата за изплащане на дивидент* за 2018 г. чрез съответната банка и инвестиционните посредници.  

30.12.2019

Ø Публикуване на отчет за четвърто тримесечие на 2019 г. 30.01.2020
Ø Публикуване на одитиран Годишен отчет за 2019 г. 30.03.2020

 

Медии, в които Софарма имоти АДСИЦ публикува регулираната информация:

http://www.extri.bg; http://e-register.fsc.bg

http://www.infostock.bg; http://www.sopharma-imoti.com

*Ако има съответно решение на Общото събрание на акционерите.