Условия и ред за вътрешно подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или
публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), до „Софарма имоти“ АДСИЦ

1. Характер на нарушенията, за които може да се сигнализира по реда на ЗЗЛПСПОИН – нарушения, които застрашават или
увреждат обществения интерес, съставляващи:
1.1. нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към ЗЗЛПСПОИН актове на Европейския съюз в
областта на:
а) обществените поръчки;
б) финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
в) безопасността и съответствието на продуктите;
г) безопасността на транспорта;
д) опазването на околната среда;
е) радиационната защита и ядрената безопасност;
ж) безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
з) общественото здраве;
и) защитата на потребителите;
к) защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
л) сигурността на мрежите и информационните системи;
1.2. нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на
Европейския съюз и допълнително уточнени в съответните мерки на Съюза;
1.3. нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския
съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;
1.4. нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета
или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;
1.5. извършено престъпление от общ характер, за което подаващото сигнала лице е узнало във връзка с извършване на своята работа
или при изпълнение на служебните си задължения.
1.6. нарушения на българското законодателство в областта на:
а) правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
б) трудовото законодателство;
в) законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.
Не се образува производство по:
i. анонимни сигнали;
ii. сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
2. Подател на сигнал (сигнализиращо лице) е всяко физическо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен
контекст, в качеството му на:
2.1. работник или служител в Дружеството или друго лице, което полага наемен труд в Дружеството, независимо от характера на
работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
2.2. лице със статут на самостоятелно заето лице, което полага труд за Дружеството или предоставя услуга на Дружеството, включително
лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
2.3. стажант в Дружеството;
2.4. акционер, член на Съвета на директорите, член на Одитния комитет на Дружеството;
2.5. лице, което работи за физическо или юридическо лице, което е изпълнител, негов подизпълнител или доставчик на Дружеството;
2.6. лице, чието трудово правоотношение с Дружеството предстои да започне в случаи, в които информацията относно нарушенията е
получена по време на процеса на подбор или други преддоговорни отношения с Дружеството;
2.7. работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово правоотношение с Дружеството, което е прекратено
към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване.
3. Подаване на сигнал. Форма и съдържание на сигнала
Сигналът се подава до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали – Директорът за връзки с инвеститорите на Дружеството.
• Писменият сигнал се подава лично или чрез препоръчана поща на адреса на Дружеството в гр. София, район „Изгрев“, 1756, ул.
„Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, Сграда А, ет. 20, адресиран до Директора за връзки с инвеститорите на
Дружеството, или чрез електронна поща signaliSFI@sbt.bg, чрез попълване на формуляр по образеца, утвърден от Комисията за защита
на личните данни (достъпен на интернет страницата на Комисията и интернет страницата на Дружеството) или в свободен текст, който
съдържа най-малко следните данни:
1. трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са
известни;
3. конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението,
ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на
сигнализиращото лице;
4. дата на подаване на сигнала;
5. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.
• Устният сигнал се подава на телефон +359 889775955, а по искане на сигнализиращото лице – чрез лична среща в уговорен със
служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, подходящ срок. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляр от
служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна.
Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване
на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна
информация.
Ако сигналът не отговаря на изискванията, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите
нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с
приложенията към него се връща на сигнализиращото лице и производството по разглеждане на сигнала се прекратява.
Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на
ЗЗЛПСПОИН във връзка с дейността на Дружеството и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.
Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на
твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване. Законът предвижда глоба за съзнателно подаване на сигнал, съдържащ
невярна информация, a засегнатото лице има право на обезщетение за претърпените в резултат имуществени и неимуществени вреди.
4. Регистриране на сигнала
Регистрирането на сигнала се извършва от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, чрез вписване на изискуемите данни за
сигнала в непубличния Регистър за сигнали, поддържан от Дружеството съгласно ЗЗЛПСПОИН. На всеки получен сигнал се присвоява
Уникален идентификационен номер (УИН) от Комисията за защита на личните данни.
5. Предоставяне на обратна информация на подателя
Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, потвърждава получаването на сигнал в срок от 7 дни след получаването му, ведно
с данни за входящия му номер и неговия УИН, и предоставя обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия в
срок не по-дълъг от 3 месеца след потвърждаването на получаването на сигнала или ако не е било изпратено потвърждение на
сигнализиращото лице – след изтичането на не повече от 3 месеца, считано от изтичане на срока за потвърждаване.
6. Проверка по сигнала
Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, извършва проверка по сигнала, като:
• поддържа връзка със сигнализиращото лице, като при необходимост изисква допълнителни сведения от него и от трети лица;
• изслушва лицето, срещу което е подаден сигналът, или приема писмените му обяснения и събира и оценява посочените от него
доказателства;
• предоставя на засегнатото лице всички събрани доказателства и му предоставя възможност да направи възражение по тях в 7-дневен
срок, при спазване на защитата на сигнализиращото лице;
• предоставя възможност на засегнатото лице да представи и посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на
проверката.
В случай че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали:
• организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала;
• предлага предприемане на конкретни мерки от Дружеството с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението в случаите,
когато такова е констатирано или има реална опасност за предстоящото му извършване;
• насочва сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;
• препраща сигнала на Комисията за защита на личните данни при необходимост от предприемане на действия от нейна страна, като
за препращането сигнализиращото лице се уведомява предварително.
7. Приоритизиране при множество сигнали
При постъпване на множество сигнали, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, обработва приоритетно сигналите за потежки нарушения в следната поредност: (1) сигнали за нарушения, които засягат и/или застрашават живота и здравето на лица; (2)
сигнали за нарушения, които засягат и/или застрашават имущество; (3) всички останали сигнали по реда на постъпването им.
8. Последващи действия
• въз основа на постъпилия сигнал и на предложенията на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала, Дружеството
предприема действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е
започнало; ИЛИ
• прекратява проверката в следните случаи:
а) когато нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай и не налага предприемането на допълнителни последващи
действия, като приключването не засяга други задължения или приложими процедури във връзка с нарушението, за което е подаден
сигнал, нито защитата по ЗЗЛПСПОИН по отношение на вътрешното или външното подаване на сигнали;
б) по повтарящ се сигнал, който не съдържа нова информация от съществено значение за нарушение, по отношение на което вече има
приключила проверка, освен ако нови правни или фактически обстоятелства не дават основание за предприемането на последващи
действия;
в) когато се установят данни за извършено престъпление, в който случай сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на
прокуратурата.
В случаите на прекратяване на проверката в случаите по б. „а“ или б. „б“ по-горе, подателят на сигнала може да подаде сигнал до
Комисията за защита на личните данни.
Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, съобщава окончателните резултати от проверката по сигнала, заедно с мотивите,
на подателя на сигнала и на засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита по ЗЗЛПСПОИН.
9. Данни за контакт с централния орган за външно подаване на сигнали – Комисия за защита на личните данни:
адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2; Електронна поща: kzld@cpdp.bg; Интернет страница: www.cpdp.bg.
10. Обработване на лични данни във връзка с подадени сигнали
Обработването на лични данни във връзка с подадени сигнали се извършва при спазване на приложимите нормативни изисквания. Моля
да се запознаете с уведомлението на Дружеството в тази връзка тук.

Образец на формуляр за вътрешно подаване на сигнали