ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ
НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
НА
„СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ

СЪДЪРЖАНИЕ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ІІ. ОТНОШЕНИЯ С АКЦИОНЕРИ, ИНВЕСТИТОРИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ДРУГИ МЕДИИ, КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И РЕГУЛИРАНИЯ ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА

ІІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

ІV. ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

V. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЛУЖИТЕЛИТЕ

VІ. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

VІІ. ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

VІІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ

––––––––––––-

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този кодекс определя правилата за поведение на служителите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ и има за цел да установи нормите за етично и професионално поведение във всички аспекти на дейността им, да предотврати възможностите за допускане на прояви на бюрокраци, корупция и други незаконни действия, като по този начин повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал и утвърди авторитета на дружеството.
Чл. 2. (1) Работа на служителите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ е подчинена на принципите на законност, лоялност, професионализъм, отговорност и отчетност.
(2) Служителите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ изпълняват служебните си задължения компетентно, обективно и добросъвестно, при стриктно спазване на изискванията, заложени в длъжностните им характеристики и на законодателството в Република България, като с цялостното си поведение съдействат за повишаване доверието на акционерите на дружеството и интереса на потенциални нови инвеститори.
(3) С оглед публичния статут на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ, всички служители на дружеството, в зависимост от функциите, които изпълняват, се подчиняват на установените правила на корпоративно управление като стриктно съблюдават вътрешните актове на дружеството, изпълняват служебните си задължения точно и професионално и се стремят да подобряват ефективността на работата си в интерес на акционерите и на дружеството.
(4) Служителите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ следват поведение, което не накърнява престижа на дружеството, не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в обществения и личния си живот.

ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С АКЦИОНЕРИ, ИНВЕСТИТОРИ, ФИНАНСОВИ И ДРУГИ МЕДИИ, КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И РЕГУЛИРАНИЯ ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА

Чл.3 (1) При изпълнение на служебните си задължения служителите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ се отнасят любезно и с уважение към всеки акционер на дружеството, както и към всяко лице, проявило интерес към дружеството, като в рамките на своята служебна функция разясняват подробно правата им или ги насочват към съответния компетентен служител.
(2) Служителите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ, се отнасят с дължимото уважение и отговорност към Комисията за финансов надзор, регулирания пазар на ценни книжа, на който се търгуват акциите на дружеството, Централен депозитар, финансовите анализатори, икономическите и други медии и всички участници на капиталовия пазар в РБългария като оказват необходимото съдействие в рамките на служебните си функции.
(3) Съдействието по предходната алинея се осъществява в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба.
Чл. 4. (1) Директорът за връзки с инвеститорите, като служител на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ, чиято основна функция е да осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството:
1. предоставя на тези лица пълна информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори.
2. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар, по реда и в сроковете, определени в законодателството; отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
3. съдейства на Комисията за финансов надзор, на Българска фондова борса, както и на журналисти и финансови анализатори при разясняване на отделни факти и обстоятелства, съдържащи се в публично оповестената информация за дружеството, когато такова съдействие му бъде поискано;
(2) Директорът за връзки с инвеститорите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ изпълнява задълженията си безпристрастно и непредубедено, като се отнася към всички акционери на дружеството въз основа на принципа на равнопоставеност, независимо от броя на притежаваните акции, тяхната националност, расова или етническа принадлежност, възраст, пол, политически или други убеждения.
Чл. 5. (1) Директорът за връзки с инвеститорите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ предоставя информация относно финансовите и икономически резултати на дружеството и цялостната му дейност и на финансови медии и анализатори, проявили интерес към такава информация, като при необходимост им дава допълнителни разяснения.
(2) При общуването си с финансовите медии и анализатори, директорът за връзки с инвеститорите няма право да проявява лични пристрастия и предпочитания, като предоставя цялата информация относно дружеството при спазване изискванията за равнопоставено третиране на всички заинтересувани лица.

ІІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл. 6. (1) Служителите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ изпълняват служебните си задължения професионално и отговорно като не допускат личните им интереси или външни фактори да им повлияят върху качеството на изпълнение на възложената работа.
(2) Всички служители се явяват навреме на работа, в състояние, което им позволява да изпълняват служебните си задължения и отговорности, като не употребяват през работно време алкохол или други упойващи вещества и използват това време само за изпълнение на възложената работа с необходимото качество и в рамките на определените срокове.
Чл. 7. (1) Служителите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ се задължават да спазват установената в дружеството йерархия на вътрешноорганизационните отношения като стриктно съблюдават вътрешните актове, нарежанията на непосредствения си ръководител и на ръководството на дружеството.
(2) Служителите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ обсъждат проблемите, с които се сблъсква в процеса на работа с непосредствените си ръководители или с управителния орган на дружеството.
Чл. 8. (1) Служителите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ не допускат да бъдат поставяни във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да искат и да приемат подаръци, услуги, пари или други облаги, които могат да повлияят на изпълнението на служебните им задължения.
(3) Служителите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ не могат да приемат подаръци или облаги, които биха могли да се възприемат като награда за извършване на работа, която влиза в служебните им задължения.
Чл. 9. (1) При изпълнение на служебните си задължения служителите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ опазват поверените им технически средства и материали с дължимата грижа и не допускат използването им за лични цели. В случай на загуба или повреждане на поверено имущество, служителите са длъжни своевременно да информира непосредствения си ръководител.
(2) Служителите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ не разпространяват поверителни сведения и пазят доброто име на дружеството, като цялата информация, включително и тази, съдържаща лични данни по смисъла на ЗЗЛД, до която имат достъп в качеството им на служители на дружеството се използват само за изпълнение на служебните им задължения при спазване на правилата за защита на информацията.
Чл. 10. Директорът за връзки с инвеститорите на дружеството изпълнява задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано счита, че е в интерес на всички акционери на дружеството като ползва само информация, за която обосновано счита, че е достоверна и пълна като проявява лоялност към дружеството по смисъла на ЗППЦК.

ІV. ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл. 11. (1) При изпълнение на служебните си задължения, както и в обществените си отношения извън работното място служителите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ се придържат към поведение, което не накърнява достойнството на личността и авторитета на дружеството.
(2) Служителите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ спазват благоприличието и деловия вид в облеклото, съответстващи на служебното им положение.
Чл. 12. Служителите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ не могат да участват в прояви, които са несъвместими с общопризнатите принципи на етично поведение и биха могли да накърният професионалния им авторитет или престижа на дружеството.
Чл. 13. Служителите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ в зависимост от длъжностите, които заемат не могат да упражняват дейности, посочени в законодателството като несъвместими със задълженията и отговорностите им като служители на дружеството, както и да получават доходи от такива дейности.

V. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЛУЖИТЕЛИТЕ

Чл. 14. (1) В отношенията си със свои колеги служителите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ проявяват уважение и коректност, като не допускат поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност, нито прояви на дискриминация.
(2) Служителите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ зачитат мнението на колегите си и се съобразява с правото им на личен живот.
(3) Всички служители на дружеството се съобразяват с йерархическата си подчиненост в рамките на установената вътрешна структура, като не допускат злоупотреби със служебното си положение, изразяващи се в оказване на натиск или тормоз под каквато и да е форма спрямо подчинени служители.
Чл. 15. Когато професионалните или служебни противоречията между колеги не могат да бъдат разрешени от самите тях, те търсят съдействие от страна на непосредствения им ръководител.

VІ. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 16. (1) Конфликт на интереси е налице, когато личните интереси на служителите, техните близки роднини или лица, с които те са в близки лични или бизнес отношения се различават от интересите на дружеството.
(2) Служителите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ се стремят да избягват всякакви ситуации, пораждащи конфрикт на интереси, а при възникването на такива полагат необходимите усилия за преустановяването им, като уведомяват непосредствения си ръководител.
(3) При възлагането на служебна задача, чието изпълнение може да доведе до конфликт между служебните задължения и личните им интереси, служителите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ следва своевременно да уведомят своя ръководител.
Чл. 17. (1) Служителите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ не могат да използва служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството си интереси.
(2) Служителите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ не участват в каквито и да е сделки, които са несъвместими с длъжността, функциите и задълженията им.
(3) Служителите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ, които са напуснали дружествто, не трябва да злоупотребяват с информацията, която им е станала известна във връзка с длъжността, която са заемали, или с функциите, които са изпълнявали.

VІІ. ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.18. (1) Вътрешна информация е всяка конкретна информация, която не е публично огласена, отнасяща се пряко или непряко до „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ или до един или повече финансови инструменти емитирани от дружеството, ако публичното й огласяване може да окаже съществено влияние върху цената на тези финансови инструменти или на свързани с тях дериватни финансови инструменти.
(2) Вътрешни лица са всички лица, които работят за „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ по трудов или граждански договор и имат постоянен или инцидентен достъп до вътрешна информация, отнасяща се пряко или непряко до дружеството.
(3) С оглед предотвратяване на възможността да бъдат извършвани злоупотреби с вътрешна на дружеството информация и манипулиране на пазара на финансови инструменти, всички вътрешни лица се задължават да спазват разпоредбите на ЗПЗФИ относно съхранението и неразпространяването на такава информация, забраните за извършване на манипулация на пазара на финансови инструменти и други манипулативни действия и сделки, забраните за търговия с такава информация.
Чл.19. (1) Служителите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ са длъжни да опазва данните и личната информация на всички лица, станали им известни при или по повод на изпълнение на служебните задължения.
(2) Всички служители на дружеството се въздържат от разпространяването и използването за лични интереси на информация от конфиденциален характер за „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ.

VІІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 20. При неспазване нормите на поведение в този кодекс служителите носят дисциплинарна отговорност съгласно Кодекса на труда.
Чл. 21. При първоначално встъпване в длъжност непосредственият ръководител е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на този кодекс.

Етичният Кодекс на поведение на служителите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ е приет с Протокол № 8/29.02.2008г. на Съвета на директорите.

 

Представляващ „Софарма имоти” АДСИЦ:
Борис Борисов
Изпълнителен директор

изтеглете документа