„Софарма имоти“ АДСИЦ ще започне изплащането на дивидента за 2016 год. на 09.11.2017 год. съгласно изготвен от Централен депозитар АД Списък на правоимащите лица към 19.06.2017 год. Съгласно Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща: чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки; и чрез обслужващата банка на Дружеството – „Райфайзенбанк“ ЕАД, за лицата с лични сметки. Общата сума, гласувана на Общото събрание на акционерите за разпределяне на дивидент за 2016 год. е в размер на 5 512 373,45 (пет милиона петстотин и дванадесет хиляди триста седемдесет и три лева и четиридесет и пет стотинки) лева.

Дружеството призовава своите акционери, които нямат клиентски сметки при инвестиционни посредници, да се явят във всеки клон на „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, за да получат дивидента си за 2016 г. срещу представяне на документ за самоличност.

Изтегли документа