Следвайки добрите практики за корпоративно управление, “Софарма имоти” АДСИЦ ще продължи да публикува тримесечните си отчети в тяхната пълна цялост в услуга на акционерите си и инвестиционната общност. “Софарма имоти” АДСИЦ публикува регулирана информация на интернет портала www.X3news.com, както и на корпоративния си сайт www.sopharma-imoti.com.