Уважаеми Дами/Господа,

В съответствие с чл. 115в, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, Ви уведомяваме за решението на Редовно Общо събрание на акционерите на „Софарма имоти“ АДСИЦ, проведено на 05.06.2017 г. относно вида и размера на дивидента и условията и реда за неговото изплащане: Общото събрание на акционерите прие предложението на акционера „ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 831915121, включено по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във вр. с чл. 223а от ТЗ и обявено в Търговския регистър с вписване №20170512123603 по партидата на “Софарма имоти“ АДСИЦ, да се разпредели дивидент на акционерите в размер на 5 512 373,45 (пет милиона петстотин и дванадесет хиляди триста седемдесет и три лева и четиридесет и пет стотинки) лева, определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ. Брутният дивидент на една акция е 0,2863 лв. На основание чл. 115в, ал. 1 от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. В съответствие с Правилника на „Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща: чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници; и чрез обслужващата банка (банката-депозитар) на Дружеството – „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД, за лицата без клиентски сметки при инвестиционни посредници. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 10, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, а именно – до 31.12.2017 г.

Изтегли документа