Във връзка с решение на Съвета на директорите от 22.04.2016 г., публикации във в. „24 часа” от 29.07.2016 г. и в. Капитал дейли от 29.07.2016 г., оповестяване чрез ТР по партидата на емитента на 01.08.2016 г. и чрез интернет страниците на емитента и на упълномощения инвестиционен посредник София Интернешънъл Секюритиз АД от 29.07.2016 г. относно увеличаване на капитала на Софарма имоти АДСИЦ, с нареждане на директора по търговия, на основание чл. 30, ал. 2 от Част III „Правила за допускане до търговия” от Правилник за дейността на Българска Фондова Борса – София АД БФБ-София АД се допуска до търговия на Основния пазар BSE, Сегмент за права, следната емисия: – брой акции преди увеличението: 18 087 245; – брой на издадените права: 18 087 245; – брой акции, предложени за записване: 1 170 000; – съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 15.459/1; – всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 15.459; – капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 585 000 бр. нови акции; – присвоен борсов код на издадените права: 6S6B; – ISIN код на правата: BG4000006164; – номинална стойност: 1.00 лв.; – емисионна стойност: 4.70 лв.; – начална дата за търговия на правата на борсата: 17.08.2016 г.; – крайна дата за търговия на правата на борсата: 30.08.2016 г.; – начална дата за прехвърляне на правата: 17.08.2016 г.; – крайна дата за прехвърляне на правата: 01.09.2016 г.; – дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 12.09.2016 г.; – начална дата за записване на акциите: 17.08.2016 г.; – крайна дата за записване на акции от увеличението: 27.09.2016 г.; – борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП София Интернешънъл Секюритиз АД; – Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: ТБ Райфайзенбанк (България) ЕАД; – Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1от ЗППЦК или към 08.08.2016 г. /понеделник/; – Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала, е 04.08.2016 г. /четвъртък/.