На основание разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че няма промяна в начина на подаване на информацията и „Софарма имоти” АДСИЦ е публикувала или предоставяла на разположение на обществеността информация през последните 12 месеца в Република България или в друга държава членка по следните начини:
1. Чрез единната система Е-регистър на Комисията по финансов надзор – www.fsc.bg;
2. Чрез системата Екстри Нюз – http://www.x3news.com;
3. Чрез бюлетина на Инфосток – www.infostock.bg/;
4. Чрез интернет страницата на дружеството – www.sopharma-imoti.com