Търговия с вътрешна информация


Уведомлениe от „Софарма“ АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

Уведомление от „Софарма“ АД за дялово участие – придобиване на акции от капитала на Софарма имоти АДСИЦ, с която сделка Софарма АД увеличава участието си в капитала на Софарма имоти АДСИЦ над 45% до 45,59%.  ...