Търговия с вътрешна информация


Уведомление по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 на Регламент (ЕС) № 596/2014

Уведомление за дялово участие от „Софарма“ АД за сделка-придобиване на акции от капитала на „Софарма имоти“ АДСИЦ, с която „Софарма“ АД увеличава участието си в капитала на „Софарма имоти“ АДСИЦ над 40% до 40.03%...