Новини

Уведомление за взети решения на ОСА, проведено на 11.06.2019 г.

Уведомление за взети решения на Общото събрание на акционерите на Софарма имоти АДСИЦ, проведено на 11.06.2019 г. Уведомление за взети решения на ОСА Уведомление за разпределяне на дивидент...

повече информация

Уведомление за увеличаване на капитала

Съветът на директорите на свое заседание от 07.06.2019 год. взе  решение за увеличение на капитала на  "Софарма имоти " АДСИЦ,  чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК Уведомление Протокол от заседание на Съвета на директорите...

повече информация

Софарма имоти“ АДСИЦ подписа анекс към Договор за банков инвестиционен кредит.

На основание чл.100т, ал.1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на 25.04.2019 г. към Договор за банков инвестиционен кредит, сключен на 29.07.2014 г. между „Софарма имоти“ АДСИЦ, като кредитополучател, и „Банка ДСК“ ЕАД, като банка-кредитор, е подписан анекс, по силата на...

повече информация

Вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН на емисия акции

С решение № 993-Е/23.10.2018 г. Комисията за финансов надзор вписа емисия в размер 849 979 лв, разпределени в 849 979 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от Софарма имоти АДСИЦ, в резултат на...

повече информация

Изплащане на дивидент за 2017 година

„Софарма имоти“ АДСИЦ призовава своите акционери, които нямат клиентски сметки при инвестиционни посредници, да се явят във всеки клон на „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, за да получат дивидента си за 2017 г. срещу представяне на документ за...

повече информация