Новини

Уведомление по чл. 17 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

Уведомление за публикуване на 6-месечният финансов отчет на „Софарма имоти“ АДСИЦ Уведомление за публикуване на 6-месечният финансов отчет за 2020 г.  ...

повече информация

Уведомление за публикуван Проспект за първично публично предлагане на емисия акции на „Софарма имоти“ АДСИЦ

Публикуване на Проспект за първично публично предлагане на емисия акции на „Софарма имоти“ АДСИЦ Уведомление за публикуван проспект  ...

повече информация

Съобщение по чл.92, ал.2 от ЗППЦК

„Софарма имоти” АДСИЦ  на основание чл.92а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане  до 535 392 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и от същия клас акции както...

повече информация

Уведомление за потвърден Проспект за първично публично предлагане на емисия акции на „Софарма имоти“ АДСИЦ

Потвърден Проспект за първично публично предлагане на емисия акции на „Софарма имоти“ АДСИЦ Уведомление за потвърден проспект  ...

повече информация

Уведомление за увеличаване на капитала

Съветът на директорите на свое заседание от 17.06.2020 год. взе  решение за увеличение на капитала на  "Софарма имоти " АДСИЦ,  чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК Уведомление Протокол от заседание на Съвета на директорите...

повече информация