Новини

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014

Уведомление във връзка с получено търгово предложение по чл. 149, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) от „Софарма“ АД, ЕИК 831902088, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Надежда, ул. „Илиенско шосе“ № 16 („Търговият...

повече информация