Новини

Уведомление за потвърден Проспект за първично публично предлагане на емисия акции на „Софарма имоти“ АДСИЦ

Потвърден Проспект за първично публично предлагане на емисия акции на „Софарма имоти“ АДСИЦ Уведомление за потвърден проспект  ...

повече информация

Уведомление за увеличаване на капитала

Съветът на директорите на свое заседание от 17.06.2020 год. взе  решение за увеличение на капитала на  "Софарма имоти " АДСИЦ,  чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК Уведомление Протокол от заседание на Съвета на директорите...

повече информация

Вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН на емисия акции

С Решение № 1072-Е/26.09.2019 г. Комисията за финансов надзор вписа емисия в размер 461 984 лв., разпределени в 461 984 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1.00 лев всяка, издадени от „Софарма имоти“ АДСИЦ, в резултат на...

повече информация