Новини

Вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН на емисия акции

Уведомяваме Ви, че с Решение № 775-Е/27.10.2020 г. Комисията за финансов надзор вписа емисия в размер 535 392 /петстотин тридесет и пет хиляди триста деветдесет и два/ броя обикновени, безналични, поименни  акции с право на глас, с номинална стойност 1.00 /един/ лев...

повече информация