индивидуални участници

56.17%

юридически лица

43.83%

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА НА “СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ:

Борсов код: SFI
Код на емисия BG1100031068
Капитал: 21 951 320 лв.
Акции: 21 951 320 бр.
Номинал: 1,00 лв.

Индивидуални участници /369 броя/

12 329 221 броя акции – 56.17 %

Юридически лица /23 бр./

9 622 099 броя акции – 43.83 %

Акционери с над 5% са:

“Телекомплект инвест” АД – 4 511 692 бр. акции  – 20.55%

“Донев Инвестмънтс Холдинг” АД – 2 082 000 бр. акции  – 9.48%

„Софарма“ АД  –                   1 190 581 бр. акции  – 5.42%

Венцислав  Стоев     –    5 441 430 бр. акции  – 24,79%

Огнян  Донев             –     4 600 000 бр. акции  – 20.96%

Данните са актуални към 30.09.2021 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
БОРИС БОРИСОВ