юридически лица

63.37%

индивидуални участници

36.63%

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА НА “СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ:

Борсов код: SFI
Код на емисия BG1100031068
Капитал: 21 951 320 лв.
Акции: 21 951 320 бр.
Номинал: 1,00 лв.

Индивидуални участници /257 броя/

8 041 259 броя акции – 36.63 %

Юридически лица /10 бр./

13 910 061  броя акции – 63.37 %

Акционери с над 5% са:

“Телекомплект инвест” АД – 4 511 692 бр. акции  – 20.55%

„Софарма“ АД  –                 9 011 232 бр. акции  – 41.05%

Венцислав  Стоев     –    5 441 430 бр. акции  – 24,79%

Данните са актуални към 31.03.2023 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
БОРИС БОРИСОВ