индивидуални участници

59.92%

юридически лица

40.08%

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА НА “СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ:

Борсов код: 6S6
Код на емисия BG1100031068
Капитал: 21 415 928 лв.
Акции: 21 415 928 бр.
Номинал: 1,00 лв.

Индивидуални участници /380 броя/

12 832 729 броя акции – 59.92 %

Юридически лица /32 бр./

8 583 199 броя акции – 40.08 %

Акционери с над 5% са:

“Телекомплект инвест” АД – 4 401 652 бр. акции  – 20.55%

“Донев Инвестмънтс Холдинг” АД – 1 936 741бр. акции  – 9.04%

Венцислав  Стоев     –    5 308 713 бр. акции  – 24,79%

Огнян  Донев             –     5 027 000бр. акции  – 23.47%

Данните са актуални към 30.09.2019 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
БОРИС БОРИСОВ