индивидуални участници

56.99%

юридически лица

43.01%

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА НА “СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ:

Борсов код: SFI
Код на емисия BG1100031068
Капитал: 21 951 320 лв.
Акции: 21 951 320 бр.
Номинал: 1,00 лв.

Индивидуални участници /383броя/

12 510 861 броя акции – 56.99 %

Юридически лица /25 бр./

12 510 861 броя акции – 43.01 %

Акционери с над 5% са:

“Телекомплект инвест” АД – 4 511 692 бр. акции  – 20.55%

“Донев Инвестмънтс Холдинг” АД – 2 083 000 бр. акции  – 9.49%

Венцислав  Стоев     –    5 441 430 бр. акции  – 24,79%

Огнян  Донев             –     4 704 298 бр. акции  – 21.43%

Данните са актуални към 31.03.2021 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
БОРИС БОРИСОВ