юридически лица

59.81%

индивидуални участници

40.19%

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА НА “СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ:

Борсов код: SFI
Код на емисия BG1100031068
Капитал: 21 951 320 лв.
Акции: 21 951 320 бр.
Номинал: 1,00 лв.

Индивидуални участници /259 броя/

8 822 372 броя акции – 40.19 %

Юридически лица /12 бр./

13 128 948  броя акции – 59.81 %

Акционери с над 5% са:

“Телекомплект инвест” АД – 4 511 692 бр. акции  – 20.55%

„Софарма“ АД  –                 7 826 303 бр. акции  – 35.65%

Венцислав  Стоев     –    5 441 430 бр. акции  – 24,79%

Огнян  Донев             –     1 732 000 бр. акции  – 7.89%

Данните са актуални към 30.09.2022 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
БОРИС БОРИСОВ