юридически лица

67.96%

индивидуални участници

32.04%

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА НА “СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ:

Борсов код: SFI
Код на емисия BG1100031068
Капитал: 21 951 320 лв.
Акции: 21 951 320 бр.
Номинал: 1,00 лв.

Индивидуални участници /255 броя/

7 033 538 броя акции – 32.04%

Юридически лица /11 бр./

14 917 782 броя акции – 67.96 %

Акционери с над 5% са:

“Телекомплект инвест” АД – 4 511 692 бр. акции  – 20.55%

„Софарма“ АД  –             10 020 583 бр. акции  – 45.65%

Венцислав  Стоев     –    5 441 430 бр. акции  – 24,79%

Данните са актуални към 31.03.2024 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
БОРИС БОРИСОВ