индивидуални участници

60.55%

юридически лица

39.45%

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА НА “СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ:

Борсов код: 6S6
Код на емисия BG1100031068
Капитал: 20 953 944 лв.
Акции: 20 953 944 бр.
Номинал: 1,00 лв.

Индивидуални участници /383 броя/

12 686 805 броя акции – 60.55 %

 

Юридически лица /33 бр./

8 267 139 броя акции – 39.45 %

Акционери над 5% са:

“Телекомплект инвест” АД – 4 306 б98 бр. акции  – 20.55%

“Донев Инвестмънтс Холдинг” АД – 1 779 807 бр. акции  – 8.49%

Венцислав  Стоев     –    5 194 191 бр. акции  – 24,79%

Огнян  Донев             –     5 023 000 бр. акции  – 23.97%

Данните са актуални към 30.06.2019 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
БОРИС БОРИСОВ