индивидуални участници

59.98%

юридически лица

40.02%

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА НА “СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ:

Борсов код: 6S6
Код на емисия BG1100031068
Капитал: 21 415 928 лв.
Акции: 21 415 928 бр.
Номинал: 1,00 лв.

Индивидуални участници /381 броя/

12 845 964 броя акции – 59.98 %

Юридически лица /31 бр./

8 569 964 броя акции – 40.02 %

Акционери с над 5% са:

“Телекомплект инвест” АД – 4 401 652 бр. акции  – 20.55%

“Донев Инвестмънтс Холдинг” АД – 1 939 594 бр. акции  – 9.06%

Венцислав  Стоев     –    5 308 713 бр. акции  – 24,79%

Огнян  Донев             –     5 033 120бр. акции  – 23.5%

Данните са актуални към 31.12.2019 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
БОРИС БОРИСОВ