индивидуални участници

58.72%

юридически лица

41.28%

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА НА “СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ:

Борсов код: 6S6
Код на емисия BG1100031068
Капитал: 21 415 928 лв.
Акции: 21 415 928 бр.
Номинал: 1,00 лв.

Индивидуални участници /379 броя/

12 575 626 броя акции – 58.72 %

Юридически лица /27 бр./

8 840 302 броя акции – 41.28 %

Акционери с над 5% са:

“Телекомплект инвест” АД – 4 401 652 бр. акции  – 20.55%

“Донев Инвестмънтс Холдинг” АД – 1 935 063 бр. акции  – 9.04%

Венцислав  Стоев     –    5 308 713 бр. акции  – 24,79%

Огнян  Донев             –     4 939 093 бр. акции  – 23.06%

Данните са актуални към 30.09.2020 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
БОРИС БОРИСОВ