Новини


Вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН на емисия акции

С Решение № 1072-Е/26.09.2019 г. Комисията за финансов надзор вписа емисия в размер 461 984 лв., разпределени в 461 984 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1.00 лев всяка, издадени от „Софарма имоти“ АДСИЦ, в резултат на...

Съобщение по чл.92, ал.2 от ЗППЦК

„Софарма имоти” АДСИЦ  на основание чл.92а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане 462 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и от същия клас акции както...