Новини


Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014

Всички активи на „Софарма имоти“ АДСИЦ, съхранявани от „Обединена Българска Банка“ АД като предшестваща банка-депозитар, са прехвърлени в новата банка-депозитар на „Софарма имоти“ АДСИЦ – „Банка ДСК“ АД, респективно всички сметки на „Софарма имоти“ АДСИЦ в „Обединена...

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014

„Софарма имоти“ АДСИЦ погаси предсрочно целия остатък по кредита по Договор за банков инвестиционен кредит, сключен на 29.07.2014 г. между „Софарма имоти“ АДСИЦ като кредитополучател и „Банка ДСК“ ЕАД като банка-кредитор, както и дължимата към същата дата лихва.  ...

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014

На основание чл. 100к, ал. 1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че „Софарма имоти“ АДСИЦ ще започне изплащането на дивидента за 2022 год. на 14.07.2023 год., съгласно изготвен от Централен депозитар АД Списък на правоимащите лица към 23.06.2023год. Съгласно Правилника на...

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014

Съгласно изискванията на чл. 115в, ал. 4, от Закона за публично предлагане на ценни книжа, “Софарма имоти“ АДСИЦ, Ви уведомява за решението на Редовното Общо събрание на акционерите на „Софарма имоти“ АДСИЦ, проведено на 09.06.2023 г. относно вида и размера на...