Новини


Съобщение по чл.92, ал.2 от ЗППЦК

„Софарма имоти” АДСИЦ  на основание чл.92а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане  до 535 392 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и от същия клас акции както...

Уведомление за увеличаване на капитала

Съветът на директорите на свое заседание от 17.06.2020 год. взе  решение за увеличение на капитала на  „Софарма имоти “ АДСИЦ,  чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК Уведомление Протокол от заседание на Съвета на директорите...