Годишен финансов отчет за 2019 г.

Icon
КФН форми
Icon
Информация по приложение №11 към чл.32, ал.1, т.4 от Наредба 2
Icon
Доклад за прилагане на политиката по възнаграждение
Icon
Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 на одитора
Icon
Декларация по чл.100о, ал.4, т.4
Icon
Доклад на одитора
Icon
Декларация за корпоративно управление
Icon
Годишен доклад за дейността 2019
Icon
Приложения към ГФО 2019
Icon
Годишен финансов отчет 2019 г.

  Междинен финансов отчет за IV-ро тримесечие на 2019 г.

   

   

  Междинен финансов отчет за III-ро тримесечие на 2019 г.

  Icon
  Приложения
  Icon
  Информация съгласно Приложение №9 по чл.33, ал.1 от Наредба №2 на КФН
  Icon
  Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  Icon
  Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
  Icon
  Междинен финансов отчет
  Icon
  Допълнителна информация по чл.41, ал.2, т.5 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
  Icon
  Декларация по чл.100o, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  Icon
  КФН форми
  Icon
  Междинен доклад за дейността

   Междинен финансов отчет за II-ро тримесечие на 2019 г.

   Icon
   Междинен финансов отчет
   Icon
   Доклад за дейността
   Icon
   Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.7 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
   Icon
   Допълнителна информация по чл.41, ал.1, т.7 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
   Icon
   Информация съгласно Приложение №9 по чл.33, ал.1 от Наредба №2 на КФН
   Icon
   Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
   Icon
   Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
   Icon
   КФН Форми
   Icon
   Приложения

    Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2019 г.

    Icon
    Допълнителна информация по чл.41, ал.1, т.7 от Наредба №2 от 17.09.2003 г.
    Icon
    Допълнителна информация по чл.33 от Наредба №2 от 17.09.2003 г
    Icon
    Информация съгласно Приложение №9 по чл.33, ал.1 от Наредба №2 на КФН
    Icon
    Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014
    Icon
    КФН форми
    Icon
    Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
    Icon
    Междинен финансов отчет
    Icon
    Доклад за дейността
    Icon
    Приложение към МФО